เมนู

นายวรเดช เต็มดี


นายกเทศมนตรีตำบลสารภี (0816032756)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์


19-01-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในเขตเทศบาลตำบลสารภี ประจำปี พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์


07-01-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2565 ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์


12-01-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


07-01-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


18-01-2022 อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอเนกประสงค์และห้องน้ำวัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


13-01-2022 อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอเนกประสงค์และห้องน้ำวัดก่อมะขามเปี้ย หมู่ที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


18-01-2022 อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


14-01-2022 อ่านต่อ...

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564-เดือนธันวาคม 2564)

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


12-01-2022 อ่านต่อ...

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ คำสั่ง ทั่วไป

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


07-01-2022 อ่านต่อ...

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


07-01-2022 อ่านต่อ...

เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์นารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


15-12-2021 อ่านต่อ...

เรื่อง กำหนดการยื่นบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศภ.ด.ส.3ประจำปีงบประมาณ 2565


25-11-2021 อ่านต่อ...

เรื่อง บัญชีรายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)


22-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)

ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP