เมนู

นายวรเดช เต็มดี


นายกเทศมนตรีตำบลสารภี (0816032756) สายตรงผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


22-06-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งผู้ช่วงวิศวกรโยธา และตำแหน่งผู้ช่วยนางช่างสำรวจ เพื่อเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีสัมภาษณ์ ใน วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕)

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


13-06-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


13-06-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

ประชาสัมพันธ์


26-05-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


18-11-2021 อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตกหน้าบ้านแม่ยอดมณี ทาทอง ถึงสะพานหลังประปาหมู่ที่ 6

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


06-05-2022 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ลำเหมืองพญาคำ) หมู่ที่ 6

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


07-04-2022 อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ลำเหมืองพญาคำ) หมู่ที่ 6

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


04-01-2022 อ่านต่อ...

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


20-10-2021 อ่านต่อ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ คำสั่ง ทั่วไป

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี


01-06-2022 อ่านต่อ...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี


01-06-2022 อ่านต่อ...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี


07-01-2021 อ่านต่อ...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี


07-01-2021 อ่านต่อ...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี


03-05-2021 อ่านต่อ...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP