เมนู
กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสารภี

นางขนิษฐา พุ่มประทีป


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (0818524570)

นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น

นางสาวสุภาวดี พิกุล


เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายธีระยุทธ ปิงคะยอม


นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวพิมพ์วรีย์ เป็งแก้ว


พนักงานจ้างทั่วไป

นายพิพัฒน์ เงาเงิน


พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุทธินี มะโนศรี


พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวชนากานต์ ชัยวารินทร์


พนักงานจ้างทั่วไป

นายพล ชื่นชมสกุลชัย


พนักงานจ้างทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตนา อุตคำ


พนักงานจ้างทั่วไป