เมนู
กองช่าง เทศบาลตำบลสารภี

นายนิพนธ์ กันทาใจ


ผู้อำนวยการกองช่าง (0894321734)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

นายเกรียงไกร เรืองสกุล


นายช่างโยธาอาวุโส

นายสมจิตร แจ่มจันทร์


วิศกรโยธาชำนาญการ

นายธีระศักดิ์ ไชยพูน


นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางฉวีวรรณ สุทธิ


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายรณชัย เต็มดี


ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายอัจฉริยะ ศรีเรือง


ผู้ช่วยช่างสำรวจ

นางสาวรุ่งทิวา ศรีวิชา


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายประวิทย์ ใจมา


พนักงานจ้างทั่วไป

นายบรรจง ทรายมูล


พนักงานจ้างทั่วไป

นายปริญญา สุทธปรีดา


พนักงานจ้างทั่วไป