ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสารภี                               วิสัยทัศน์ : ตำบลสารภี เมืองแห่งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวถนนสายต้นยาง น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง                               ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-325789                               E-mail : saraphi_cm@hotmail.com                               Facebook page : สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี
 ข้อมูลเทศบาล

นายวรเดช เต็มดี

นายกเทศมนตรีตำบลสารภี
โทร. 0816032756

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล - รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสารภี) โทร.0956960837

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล

รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสารภี) โทร.0956960837informationกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง


พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 Link

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 Link

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 Link

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 Link

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 Link

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 Link

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ.2546 Link

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553 Link

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 Link

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 Link

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539 Link

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542 Link

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 Link

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539 Link

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 Link

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 Link

พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์พ.ศ.2545 Link

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 Link

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550 Link

พระราชบัญญัติสุสานและฌาปณสถาน พ.ศ. 2528 Link

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2562 Link

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ.2562 Link

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 Link

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 Link

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 Link

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 Link

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2565 Linkแชร์หน้านี้: