ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสารภี                               วิสัยทัศน์ : ตำบลสารภี เมืองแห่งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวถนนสายต้นยาง น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง                               ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-325789                               E-mail : saraphi_cm@hotmail.com                               Facebook page : สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี
 ข้อมูลเทศบาล

นายวรเดช เต็มดี

นายกเทศมนตรีตำบลสารภี
โทร. 0816032756

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล - รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสารภี) โทร.0956960837

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล

รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสารภี) โทร.0956960837informationคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 คู่มือปฏิบัติงานธุรการกองคลังเทศบาลตำบลสารภี 758 KB. 4
2 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลสารภี 2.63 MB. 4
3 คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสารภี 1.39 MB. 8
4 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุเทศบาลตำบลสารภี 17.52 MB. 71
5 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเทศบาลตำบลสารภี 2.35 MB. 65
6 คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 115 KB. 76
7 ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ 273 KB. 77
8 ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 70 KB. 75
9 ขั้นตอนการขอใช้สุสานปิงห่าง 119 KB. 75
10 ขั้นตอนการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน และขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 102 KB. 77
11 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย 355 KB. 76
12 ขั้นตอนการขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 80 KB. 79
13 ขั้นตอนการดำเนินการขอคืนเงินค้ำประกันสัญญา 116 KB. 74
14 ขั้นตอนการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ 70 KB. 78
15 ขั้นตอนการดำเนินการ กรณีขอสงเคราะห์ผู้พิการ/ผู้ติดเชื้อเอดส์/ผู้สูงอายุ 69 KB. 71
16 ขั้นตอนการขอเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ/ค่าลงทะเบียน 60 KB. 74
17 ขั้นตอนการขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 127 KB. 74
18 ขั้นตอนการเสนอขอมติสภา หรือให้สภาเทศบาลพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 74 KB. 74
19 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติผู้บริหาร เพื่อดำเนินการด้านต่าง ๆ 60 KB. 75
20 ขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีมีเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 61 KB. 76
21 ขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีการขอซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน 63 KB. 75
22 ขั้นตอนการช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย ฉุกเฉินเร่งด่วน 98 KB. 72
23 ขั้นตอนการดำเนินงานด้านธุรการ 133 KB. 72
24 แนวทางการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีสอบราคา 181 KB. 74
25 แนวทางการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีตกลงราคา 177 KB. 72
26 แนวทางการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 182 KB. 70
27 แนวทางการขออนุมัติตามเทศบัญญัติและตามแผนปฏิบัติการ 3 เดือน 169 KB. 68
28 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ 3 เดือน และแผนการจัดหาพัสดุ 170 KB. 70
29 แนวทางการทำเทศบัญญัติ 166 KB. 82
30 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี 160 KB. 80
31 การทำยุทธศาสตร์ 146 KB. 73


แชร์หน้านี้: