ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสารภี                               ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-325789                               E-mail : officer@saraphi.go.th or saraphi_cm@hotmail.com                               Facebook page : สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี
 ข้อมูลเทศบาล

นายวรเดช เต็มดี

นายกเทศมนตรีตำบลสารภี
โทร. 0816032756

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

-ว่าง- - ปลัดเทศบาลตำบลสารภี

-ว่าง-

ปลัดเทศบาลตำบลสารภีinformationคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 คู่มือประชาชนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 377 KB. 61
2 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการเทศบาลตำบลสารภี 137 KB. 60
3 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 80 KB. 74
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 94 KB. 72
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 95 KB. 69
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 98 KB. 74
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 98 KB. 67
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 98 KB. 80
9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 101 KB. 66
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 90 KB. 70
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 97 KB. 71
12 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 101 KB. 76
13 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 99 KB. 72
14 การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 93 KB. 69
15 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ 92 KB. 71
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 96 KB. 74
17 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 95 KB. 73
18 การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านที่ถูกทำลาย 79 KB. 68
19 การออกใบแทนอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 91 KB. 70
20 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 92 KB. 68
21 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 95 KB. 63
22 การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 2 : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ 86 KB. 71
23 การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 1 : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ 89 KB. 68
24 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง 98 KB. 65
25 การออกใบอนุญาติประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ขั้นตอนการออกใบอนุญาต 92 KB. 68
26 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต 109 KB. 66
27 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่น ตามมาตรา 34 96 KB. 66
28 การแจ้งถมดิน 93 KB. 70
29 การแจ้งขุดดิน 91 KB. 65
30 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 96 KB. 71
31 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 94 KB. 69
32 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 108 KB. 66
33 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 96 KB. 67
34 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 87 KB. 70
35 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 91 KB. 71
36 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 95 KB. 69
37 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 91 KB. 74
38 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามาตร 21 107 KB. 69
39 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 108 KB. 72
40 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 86 KB. 72
41 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 104 KB. 68
42 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยื พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 102 KB. 72
43 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห่างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 100 KB. 67
44 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ส. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 98 KB. 67
45 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 103 KB. 68
46 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 100 KB. 71
47 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 86 KB. 67
48 การรับชำระภาษีป้าย 88 KB. 67
49 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 88 KB. 67
50 การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 100 KB. 69
51 การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 89 KB. 65
52 การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ \"ตายหรือจำหน่าย\" ในทะเบียนบ้าน ฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง 84 KB. 64
53 การเพิ่มชื่อเด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน 84 KB. 65
54 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานมาแสดง 83 KB. 61
55 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต 77 KB. 67
56 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัว 77 KB. 67
57 การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 84 KB. 65
58 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่าง หรือหนังสือสำคัญประจำตัว 85 KB. 61
59 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 84 KB. 68
60 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย 84 KB. 64
61 การเพิ่มชื่อ กรณี คนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ 76 KB. 61
62 การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย 84 KB. 67
63 การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย 84 KB. 61
64 การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด 86 KB. 63
65 การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียน ท.ร. 13 84 KB. 63
66 การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน 94 KB. 69
67 การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่น 94 KB. 63
68 การเพิ่มชื่อ กรณีใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม 84 KB. 66
69 การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล 79 KB. 68
70 การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 83 KB. 63
71 การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน 83 KB. 61
72 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ 83 KB. 59
73 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง 75 KB. 62
74 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล 74 KB. 70
75 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ 81 KB. 65
76 การจำหน่ายชื่อสกุล 75 KB. 66
77 การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 79 KB. 65
78 การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 89 KB. 64
79 การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน 88 KB. 68
80 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ 84 KB. 64
81 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 83 KB. 66
82 การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน 83 KB. 67
83 การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า 72 KB. 61
84 การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง 83 KB. 67
85 การรับแจ้งการย้ายออก 83 KB. 67
86 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 82 KB. 65
87 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ 81 KB. 60
88 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด 74 KB. 66
89 การรับแจ้งการย้ายเข้า 81 KB. 69
90 การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม 80 KB. 66
91 การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ 79 KB. 65
92 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น 84 KB. 67
93 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด 84 KB. 70
94 การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น 83 KB. 66
95 การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ 83 KB. 69
96 การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร 85 KB. 64
97 การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ 82 KB. 66
98 การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน 82 KB. 68
99 การขอหนังสือรับรองการเกิด 87 KB. 65
100 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น 83 KB. 64
101 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ 85 KB. 71
102 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง 85 KB. 64
103 การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน 83 KB. 69
104 การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น 83 KB. 65
105 การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน 72 KB. 70
106 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 75 KB. 72
107 การขอเลขที่บ้าน 82 KB. 69
108 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 88 KB. 68
109 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 84 KB. 71
110 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 88 KB. 78


แชร์หน้านี้: