ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสารภี                               วิสัยทัศน์ : ตำบลสารภี เมืองแห่งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวถนนสายต้นยาง น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง                               ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-325789                               E-mail : saraphi_cm@hotmail.com                               Facebook page : สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี
 ข้อมูลเทศบาล

นายวรเดช เต็มดี

นายกเทศมนตรีตำบลสารภี
โทร. 0816032756

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล - รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสารภี) โทร.0956960837

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล

รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสารภี) โทร.0956960837informationมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2560 - 2564 235 KB. 80
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 353 KB. 75
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 326 KB. 78
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 687 KB. 74
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน 430 KB. 81
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 761 KB. 79
7 มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 671 KB. 76
8 นโยบายความเป็นธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 436 KB. 79
9 มาตรการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 807 KB. 78
10 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 790 KB. 77
11 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสารภี 432 KB. 79
12 ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสารภี 781 KB. 72


แชร์หน้านี้: