หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมราวกันตกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซอย 1 เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมราวกันตกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซอย 1 เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Nov 2023
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมราวกันตกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซอย 1 เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 โครงการ 16 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2023
ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๓๕ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2023
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Overlay)หมู่ที่ 2 17 Oct 2023
โครงการขยายไหล่ทางโดยการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมทั้งติดตั้งการ์ดเรล (Guard rail) จุดโค้งจุดอันตราย ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท หน้าวัดดวงดี หมู่ที่ 9 17 Oct 2023
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านนายมานิตย์ หวลพงษ์ หมู่ที่ 10 17 Oct 2023
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองสาธารณประโยชน์บริเวณซอย 16/5 (หน้าบ้านนางบัวคำ สาคร) หมู่ที่ 4 17 Oct 2023
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตก ถนนบ้านอาจารย์วิโรจน์ สุรินทร์ต๊ะ ถึงสะพาน ซอย 22 หมู่ที่ 6 17 Oct 2023
เช่าที่ดินวัดปากกอง เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 17 Oct 2023
เช่าที่ดินเอกชน เพื่อใช้เป็นที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 17 Oct 2023
จ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Oct 2023
จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ซีทรูติดกระจกพิมพ์ลาย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2023
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๓ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสารภี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสารภี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสารภี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Sep 2023
จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งประตูบานเลื่อน พร้อมกั้นห้องฯภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสารภี 01 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสารภี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Sep 2023
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารสำนักงานของกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๖๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนกันยายน 2566 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2023
จ้างเหมาจัดทำป้าย Clean Food Good Taste เพื่อใช้ในโครงการอบรมและประชุมสัมมนาผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร (หลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กห ๕๔๘๕ ชม) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jul 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jul 2023
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ 11 Jul 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Jul 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2023
จ้างเหมาปรับปรุงรายละเอียด และการจัดหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลสารภี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jul 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนกรกฎาคม 2566 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร ขี้วัว จำนวน ๓๐๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2023
ซื้อยางรถตู้ NISSAN ทะเบียน นจ ๓๓๕ ชม จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2023
ซื้อเก้าอี้หมุนบุหนัง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2023
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2023
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/1 (เลียบทางรถไฟ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2023
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) เส้นสันกับตองใต้ถึงสันกับตองเหนือหมู่ที่ 8 (หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจกรรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2023
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาว หน้าปกสี่สี เคลือบมันลาบิเนท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลสารภี แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒-๒๕๖๖) จำนวน ๔๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2023
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาว หน้าปกสี่สี เคลือบมันลาบิเนท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลสารภี แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒-๒๕๖๖) จำนวน ๔๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2023
จ้างเหมาเครื่องสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว (เครื่องไทยธรรม-ขันน้ำขมิ้นส้มป่อย) ตามโครงการสืบสานประเพณีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัวและขอพรปีใหม่เมืองคณะสงฆ์อำเภอสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 May 2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 9 (ศรีลัย) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 9 (ศรีลัย) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 9 (ศรีลัย) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2023
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยด้านการจราจรตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2023