เทศบาลตำบลสารภีอ.สารภี จ.เชียงใหม่

สำนักปลัด

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์ ทาจี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
081-7964528

งานแผนงานและงบประมาณ

นางสาวประภาศรี เสาร์แดน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวกัลยา กิ่งแก้วเพชร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานพัฒนาชุมชน

นางนุชนาถ ศรีฝั้น

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนวรัตน์ สมเกตุ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

งานนิติการ

นางสาวณิชากานต์ ปิ่นแก้ว

นิติกรชำนาญการ

งานทะเบียนราษฎร

นางสาวอริสรา ชัยเทพ

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นางสาวมณวิชณาน์ สมใจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวสุกัญญา บุญชัย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวเสาวลักษณ์ อินตารักษา

พนักงานจ้างทั่วไป

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการแพทย์ฉุกเฉิน

นายเดชนรินทร์ ใจกันธา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายภัทรพงค์ มาดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายพัฒนวุฒิ ทองอินทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายเกียรติศักดิ์ วรนาม

พนักงานดับเพลิง(ทักษะ)

นายภูวดล สมต๊ะ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนุชา กานิน

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอุทัย ใจเฟย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายปพณ เตชะรัตนไกร

พนักงานจ้างทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

นายชลสิทธิ์ คะชา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววรินทร นิลจินดามาศ

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาววิภาดา พรหมมา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนนทิวา หวลเพราะ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางศุภลักษณ์ ปันเจริญ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอดิเทพ จอมจันทร์

พนักงานจ้างทั่วไป