เทศบาลตำบลสารภีอ.สารภี จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวรพล ผลหอม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
088-2631679

งานบริหารทั่วไป งานควบคุม และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุภาวดี พิกุล

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวสุทธิณี พรมขาว

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวชนากานต์ ชัยวารินทร์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจุฑามาศ เลสัก

พนักงานจ้างทั่วไป

งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร เขตบูรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป

งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และงานรักษาความสะอาด

นางสาวเบญจวรรณ สุขใจ

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นายพล ชื่นชมสกุลชัย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายพิพัฒน์ เงาเงิน

พนักงานจ้างทั่วไป