เทศบาลตำบลสารภีอ.สารภี จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายนิคม คำบุรี

ผู้อำนวยการกองช่าง
085-0407182

งานแบบแผนและก่อสร้าง

นายสมจิตร แจ่มจันทร์

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นางฉวีวรรณ สุทธิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรุ่งทิวา ศรีวิชา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายปริญญา สุทธปรีดา

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายเอกวิทย์ นามวนา

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

งานโยธา

นายวิธี หวลอารมณ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายรณชัย เต็มดี

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายบรรจง ทรายมูล

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมชาย ไชยชนะ

พนักงานจ้างทั่วไป