เทศบาลตำบลสารภีอ.สารภี จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา

นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
084-3784095

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

นายวีรชัย สังข์แดง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน