เทศบาลตำบลสารภีอ.สารภี จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล

รองปลัดเทศบาลตำบลสารภี (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสารภี)

095-6960837

นายอชิรภัทร์ ตาจันทร์

นายอชิรภัทร์ ตาจันทร์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

063-3164430

นางมะลิวัลย์  ชนะมงคล

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล

รองปลัดเทศบาลตำบลสารภี

095-6960837

สำนักปลัด


ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์ ทาจี

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์ ทาจี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

081-7964528

กองคลัง


นายสิรวิชญ์ ปันเจริญ

นายสิรวิชญ์ ปันเจริญ

ผู้อำนวยการกองคลัง

083-9351453

กองช่าง


นายนิคม คำบุรี

นายนิคม คำบุรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

085-0407182

กองการศึกษา


นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา

นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

084-3784095

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายวรพล ผลหอม

นายวรพล ผลหอม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

088-2631679